بیانیه کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز در مورد فراخوان تجمع فرهنگیان لرستان در ۴ بهمن

به نام خدا نزدیک به دو دهه و بخصوص طی سالیان اخیر، فعالان صنفی فرهنگی مطالبات انباشت شده فرهنگیان کشور را سرلوحه فعالیت خود قرار داده اند.

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز در خصوص اعتراضات کارگران هفت تپه

در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، صنایع مختلف کشور بتدریج به بخش خصوصی واگذار شدند، در این واگذاری ها که اغلب به افرادی خاص با مطامع مختلف صورت می‌گرفت، کارگران رنج دیده صنایع از یک […]