بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به بازداشت آقای محمد صالح شکری و ادامه‌ی احضار و تهدید کنشگران صنفی در سراسر ایران.

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد مهرماه ۱۳۹۷ در حالی به پایان رسید که هیچ تحولی  در فیش های حقوقی رخ نداد و از اجرای طرح رتبه بندی خبری نیست. […]