فراخوان به تجمع و اعتراض سراسری کارگران شرکت خط و ابنیه فنی راه‌آهن کشور از ۵ تا ۱۰ آبان

بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کارگران و كاركنان زحمتکش راه آهن، همکاران گرامی همانگونه که مستحضر هستید  تجمع کارگران شرکت خط و ابنیه فنی راه‌آهن کشور از […]