افزایش مشاغل خانگی: حذف زنان از بازار کار

کمپ نیوز – رکود اقتصادی و ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال، موجب افزایش درخواست متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال خانگی شده است. با این حال از ۵۳۳ هزار و ۶۴۹ متقاضی دریافت تسهیلات بانکی ایجاد مشاغل […]